Catcher Centre商標設計
店主乃係愛貓之人 我諗佢係相信有貓貓星 @w@
所有貓貓會坐住有貓耳為記嘅UFO來到地球俘虜人類

  • Project Type: Logo
  • Customer: U.F.O Catcher Centre
  • Ref. No.: TG-0066